כינוס אסיפה כללית נקסטייג', 19 בנובמבר, 2020

 

נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת
של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום 19 בנובמבר 2020 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה-ZOOM (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תידחה לשעה  14:00 באותו היום ובאותו המקום. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום 15 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתא:2020-01-103825) באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il  ו- http://maya.tase.co.il.
לינק להתחברות לאסיפה הכללית באמצעות מערכת ה-TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlY2RjODktMTgyNS00MjdkLWExNjMtZWU5NzIxMjEwMDJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222856f006-951b-4bc2-8dc3-8f41334042fe%22%2c%22Oid%22%3a%222df5fbf8-900a-451c-92ac-3787e4f6f802%22%7d
 
  1. הנושא שעל סדר היום
    1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019.
    2. החלפת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2020.
    3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.
    4. מינוי מר רון גרופל לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול.
  2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר ביום ה', ה-22 באוקטובר 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב', ה-9 בנובמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

                                                                                                               בכבוד רב,
                                                                                                                    נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ
 
 
 
© Micromedic Technologies Ltd. site mapcontact
 
Site by Site2goal | Design Studio Michal Lehavi